Global Roadmap

Doanh nghiệp có những con đường nào để có thể gia nhập thị trường quốc tế? Nhượng quyền thương hiệu? Xuất khẩu? Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp?…

1 Korea Experiences: Choose the right time

Chia sẻ của các doanh nghiệp Hàn Quốc về thời điểm để ra thế giới? Liệu rằng có mối liện hệ nào giữa tốc độ phát triển kinh tế đất nước và việc lựa chọn thời cơ cho việc toàn cầu?

2 Investing or Importing: Vietnam-Korea Cooperation Experiences

Gia nhập thị trường quốc tế bằng cách đầu tư hoặc nhập khẩu

3 How to cooperate: Korean small and medium-sized enterprise vs Global enterprise

Gia nhập thị trường quốc tế bằng phương án hợp tác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *